Dialogferdigheter

Next up:
Cancel
0:00
0:00
7:33
1x

Oh no!

Your current web browser does not support native video playback :(

To fix this, upgrade your browser to the latest version of any of these browsers:

You may also be missing the Windows Media Feature Pack needed for playback in Internet Explorer. Download it from Microsoft.com

Samtaler bør være likeverdige og gjennomføres på en måte der begge partene føler seg vel og opplever samtalen som betydningsfull. Det er viktig å lytte til hverandre og finne hverandres dialogkode for at samtalen skal bli vellykket.

Filmen varer 7:30 minutter. Det bør settes av 45-60 minutter til gjennomføring.

Denne økta kan gjerne benyttes som en del av et annet program, der deltakerne er presentert for hverandre fra før. Det anbefales at deltakerne har gjennomført læringsøkt 1 «Relasjonsledelse», sånn at de er introdusert til relasjonsledelse og har en motivasjon for å jobbe med å utvikle sin relasjonelle kompetanse. Den som skal lede økta bør lese «metodikk læringsprogram relasjonsledelse» med tips til organisering og arbeidsmetode. Ut fra tiden som er satt av må du før økta velge ut hvilke refleksjonsoppgaver deltakerne skal jobbe med etter filmen. Forslag til tre refleksjonsoppgaver finner du på de neste sidene.

Start læringsøkt (5-10 minutter)

Fasilitator innleder med å presentere seg. Del noe kort om din familie, fritid, fortid og fremtid sånn at deltakerne blir litt bedre kjent med deg enn kun din faglige bakgrunn. La deltakerne få presentere seg raskt dersom de ikke kjenner hverandre fra før. Hvis det er mange kan deltakerne i hver gruppe presentere seg for hverandre. Veileder sier deretter hva som menes med dialogferdigheter og hva som er hensikten med økta:

OM DIALOGFERDIGHETER

Med dialogferdigheter mener vi samtalen som hjelpemiddel for å bygge, vedlikeholde og reparere relasjoner mellom mennesker. Den gode dialogen kjennetegnes av likevekt og balanse mellom personene. Det er samtaler med hverandre der begge opplever verdi og mening. Samtalen skjer uten at den domineres av noen. Denne kompetansen er grunnleggende viktig i kommunikasjon med andre mennesker.

HENSIKT

Er du en god samtalepartner? I denne læringsøkten vil du reflektere og bli mer bevisst hvordan du kan utvikle din evne til å skape god og likeverdig dialog som gir mening og er utviklende for begge parter. Gjennom konkrete ferdigheter som å lytte, regulere stemme og volum, vil du lettere kunne justere eller kalibrere deg inn til den du snakker med. Du vil jobbe med øvelser og refleksjonsoppgaver som kan bidra til å videreutvikle dine dialogferdigheter.

Se film dialogferdigheter (8-10 minutter)

Fortell at deltakerne vil få se en film om dialogferdigheter med Jan Spurkeland. Filmen varer 7:30 minutter og deltakerne oppfordres til å notere ting som de opplever interessant underveis i filmen. Spill hele filmen som slutter med at Jan stiller følgende spørsmål: Hvordan er din evne til å snakke med mennesker? Deltakerne skal nå jobbe med noen refleksjoner og oppgaver etter filmen.

Refleksjonsoppgave 1 (5 minutter)

Fasilitator gjentar spørsmålet som stilles i filmen. Be deltakerne sette seg parvis og bruke 5 minutter til å dele noen tanker om seg selv som samtalepartner. De kan gjerne oppfordres til å sette noen ord på både det de mener de er gode til og ting de synes er vanskelig eller ikke er så flinke til. Denne oppgaven skal bevisstgjøre deltakerne på en trygg måte. Svarene trenger derfor ikke oppsummeres i plenum.

Refleksjonsoppgave 2 (10 minutter)

Jan Spurkeland snakker i filmen om «dialogkoden». Deltakerne skal få reflektere litt over i hvilken grad de er enig i at det er viktig å finne dialogkoden med den du snakker med? Grupper på 3-4 skal reflektere på følgende sammen:

 • Har du noen opplevelser av hva som skjer når to personer ikke finner en bra dialogkode? Dette kan være en samtale der du ble sliten, eller der du hadde lyst til å avslutte eller gå fra samtalen?
 • Hva var det som gjorde at denne samtalen ikke var bra for deg? Gruppene kan deretter bruke 3-4 minutter til å dele noen erfaringer på hva som skjer når man ikke finner dialogkoden med hverandre.

Refleksjonsoppgave 3 (15 minutter)

Alle får bruke et minutt til følgende:

 • Tenk på en situasjon der du opplevde god dialog i en samtale med en annen. Det kan være en samtale der du følte deg vel, der tiden gikk fort og du hadde kanskje lyst til å fortsette samtalen.
 • Hva var det som gjorde at denne dialogen ble så god? Når deltakerne har notert noen stikkord for seg selv skal de sette seg parvis. De får fem minutter til å jobbe med følgende:
 • Den ene starter med å dele den situasjonen han/hun tenker på og noen ord om hva som kjennetegnet denne samtalen - hvorfor ble dialogen så god?
 • Bytt slik at den andre får fortelle om sin situasjon. Be gruppene utveksle noen av erfaringene i plenum. Bruk 5-8 minutter på å få frem synspunkter på hva som skaper en god dialog? Fasilitator kan notere noen stikkord på en flipover som oppsummerer hva som bidrar til god dialog i en samtale mellom to personer.

Øvelse relasjonell lytting (15 minutter)

Deltakerne skal sette seg sammen i grupper på 3-4 personer. Be hver deltaker tenke på en situasjon som hun/han gruet seg til eller var engstelig for å gjøre. De må finne en situasjon som de er komfortabel med å dele, sånn at de ikke deler for personlige ting.

 • En i gruppa skal fortelle om denne situasjonen til de andre i gruppa. Bruk 3-4 minutter til å dele historien.
 • Blant de som lyttet skal en deltaker bruke 1 minutt til å oppsummere det viktigste i historien. Veileder tar tiden. De andre i gruppa gir deretter tilbakemelding om oppsummeringen hadde med den viktigste nøkkelinformasjonen i historien? Alle som lyttet kan til slutt bruke fem minutter til å vurdere:
 • La de merke til om den som fortalte sin historie viste noen emosjonelle reaksjoner underveis?
 • Hvilke reaksjoner la de merke til og på hvilken måte hadde reaksjonene sammenheng med det som ble fortalt? Den som delte sin historie kan utfordres på å dele om det var steder underveis der han/hun merket at det oppsto noen spesielle følelser eller stemninger underveis, enten hos seg selv eller de som lyttet?

Oppsummering (5 minutter)

Avslutt økta med å spørre deltakerne:

 • Oppdaget du noe som du vil starte med, gjøre mer/mindre av eller kutte ut i forhold til å oppnå enda bedre dialog i dine samtaler?
 • Hvis ja, hvilke konkrete ting er dette? Fasilitator kan gjerne notere det som kommer opp på en flipover. Dersom tid og hvis det er naturlig, så kan fasilitator spørre om det er noe av de tingene som er nevnt vi bør gjøre felles for å få en bedre praksis for samtaler hos oss?